Obchodní podmínky

Na stažení

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu TrustedOne.cz

 

Prodávající:         PREDNY SLM s.r.o., sídlem Veselá 169/24, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 079 72 571, DIČ: CZ07972571, zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 111197 (dále v textu jako „Prodávající“)

 1. Obecné informace

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) Prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti vztahující se ke kupní smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na adrese trustedone.cz (dále jen E-shop).
  2. Kupujícím může být
   1. Spotřebitel, který má práva upravená v těchto obchodních podmínkách, případně nejméně taková, jaká garantuje místní legislativa.
   2. Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající. V tomto případě jsou vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím upraveny podle § 1751, odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud není těmito VOP stanoveno jinak.
  3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.
  4. Veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá prostřednictvím e-mailu, který doplní Kupující při vytváření objednávky na e-shopu nebo e-mailu, který má uveden ve svém zákaznickém účtu.
  5. Tyto VOP mohou být měněny prostřednictvím zvláštní Kupní smlouvy. Ustanovení v samostatné Kupní smlouvě mají přednost před těmito VOP.
  6. Všechny smlouvy, které vzniknou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právem.
  7. Tyto VOP mohou být Prodávajícím změněny. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po účinném období předchozí verze Podmínek. Prodávající je povinen oznámit změnu Podmínek na E-shopu. Kupující, který nesouhlasí se změnou podmínek, je povinen oznámit prodávajícímu svůj nesouhlas se změnou podmínek nebo z těchto důvodů ukončit smlouvu. Aktuální verze Podmínek je k dispozici na webových stránkách Prodejce a je také zasílána e-mailem s potvrzením objednávky.
 2. Předmět koupě

  1. Předmět koupě představuje licence k softwaru, a to k softwaru novému nebo softwaru již na trh uvedenému.
  2. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn s Předmětem koupě, způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách disponovat, a že dispozici s Předmětem převodu nebrání žádná zákonná překážka, ani ujednání s třetí smluvní stranou.
  3. Garance Prodávajícího vztahující se k převodu softwarových licencí jsou platné pouze na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Prodávající žádným způsobem negarantuje, že licence splňují požadavky právních řádů platných a účinných mimo vymezené teritorium.
  4. Jakékoli obrázky, kresby nebo reklama vytvořené Prodávajícím a jakékoli ilustrace obsažené v E-shopu Prodávajícího jsou vyrobeny pouze za účelem poskytnutí přibližné představy o Zboží, které je v nich popsáno.
 3. Proces objednávky

  1. Aby mohl kupující provést objednávku, musí vyplnit objednávkový formulář. Objednávku lze provést prostřednictvím uživatelského účtu, e-mailu nebo telefonicky. Objednávkový formulář vyžaduje především následující informace:
   1. U objednaného zboží – množství, verze, varianty, pokud je to možné,
   2. Způsob platby za objednané zboží
   3. Osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky (tyto informace jsou dále označovány jako „Objednávka“).
  2. Prodávající má vždy právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení (např. e-mailem nebo telefonicky), zejména s ohledem na množství zboží, kupní cenu atp.
  3. Kontakty pro objednávky:
   1. Webová adresa: trustedone.cz
   2. E-mail: info@trustedone.cz
   3. č.: +420 777 480 672
  4. Otvírací doba: on-stop pro zadání objednávky e-mailem a prostřednictvím webu, otevírací doba zákaznické podpory je zveřejněna na webu.
 4. Uzavření smlouvy

  1. Objednávka se považuje za přijatou, pouze pokud Prodávající vydá písemné přijetí (dále jen „Přijetí objednávky“) doručené Kupujícímu e-mailem na e-mail uvedený v Objednávce.
  2. Prodávající je povinen vystavit a zaslat přijetí objednávky do 48 hodin po zadání objednávky kupujícím nebo je objednávka považována za zrušenou.
  3. Po doručení přijetí objednávky kupujícímu lze kupní smlouvu změnit pouze na základě vzájemné dohody obou stran.
  4. Pokud je kupujícím spotřebitel, kupní smlouva se vydává v českém jazyce, jinak se kupní smlouva vydává v anglickém nebo českém jazyce.
  5. Původní kopie kupní smlouvy je prodávajícím archivována po dobu 5 let.
  6. Kupující nabývá vlastnictví zboží zaplacením celé kupní ceny.
 5. Písemnosti

  1. Veškeré dokumenty týkající se smluvního procesu a původní kopie kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě.
 6. Uživatelský účet

  1. Kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím lze uzavřít prostřednictvím uživatelského účtu kupujícího. Kupní smlouva může být uzavřena i bez použití uživatelského účtu.
  2. Kupující má přístup do svého uživatelského rozhraní po registraci na webové stránce prodejce. Ze svého uživatelského rozhraní si kupující může objednat zboží (dále jen „uživatelský účet“).
  3. Při vytváření uživatelského účtu na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen poskytnout správné a pravdivé informace. Kupující je povinen udržovat všechny údaje uvedené v uživatelském účtu správné a aktuální. Údaje poskytnuté kupujícím v uživatelském účtu a v průběhu objednávky jsou prodávajícím považovány za správné a aktuální.
  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných pro přístup k uživatelskému účtu.
  5. Kupující nesmí dovolit používání uživatelského účtu třetím osobám.
  6. Prodávající neodpovídá za škody způsobené porušením povinností stanovených v článcích 6.4 a 6.5. těchto Podmínek.
  7. Prodávající může smazat uživatelský účet, zejména pokud uživatelský účet nebyl použit v posledních dvou letech, nebo pokud kupující porušil povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  8. Kupující souhlasí s tím, že uživatelský účet nemusí být vždy přístupný, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího nebo třetích osob.
 7. Ceny

  1. Webové rozhraní poskytuje informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné, pokud jsou zobrazeny na webu. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Cena zobrazená na webových stránkách nezahrnuje poplatky za balení a dopravu, ani poplatky za vybraný způsob platby. Mohou být účtovány další poplatky.
  3. Doporučená cena zobrazená na Webu uvádí cenu, za kterou by mohl být stejný produkt získaný na trhu (platné k 1. 4. 2020).
  4. Pokud se mezitím změní cena za produkt, bude kupujícímu vyúčtována cena platná v okamžiku zadání objednávky.
 8. Záruka a prohlášení Prodávajícího

  1. Prodejce poskytuje formulář reklamace na Webu.
  2. Jako důkaz nákupu pro záruční postup uschovejte prosím všechny materiály dodané s výrobkem, zejména fakturu.
  3. Záruka na výrobky zakoupené spotřebiteli je 24 měsíců, záruka na výrobky zakoupené právnickými osobami není poskytována nebo, pokud vnitrostátní právo stanoví jiné, na minimální rozsah stanovený zákonem.
  4. Právnické osoby mohou do 6 měsíců od nákupu kontaktovat Prodávajícího s požadavky na záruku, ale Prodávající není povinen takový požadavek uznat.
  5. Je-li Předmětem koupě právo užívat již na trh uvedený software, Prodávající prohlašuje, že:
   1. Předmět koupě splňuje požadavky stanovené národní a nadnárodní legislativou pro jeho další prodej a užívání,
   2. Předmět koupě nemá žádné právní vady,
   3. práva a povinnosti k softwaru se řídí licenčními podmínkami softwaru mezi Zákazníkem a autorem softwaru,
   4. Zákazník je povinen se s podmínkami užití softwaru seznámit na webových stránkách autora softwaru,
   5. předmětem koupě není převod Software assurance, ani právo Zákazníka požadovat od Prodávajícího poskytování technické, či jiné podpory,
  6. Prodávající neposkytuje žádné záruky stran vlastností softwaru, jeho vhodnosti pro Zákazníka, či kompa
 9. Platební podmínky

  1. Způsob platby za objednané zboží a za přepravu a balení vybere kupující v objednávce, například:
   1. GoPay - online platební brána, která nabízí platby kreditní nebo debetní kartou a rychlé bankovní převody (v jednotlivých zemích se mohou lišit)
   2. Bankovní převod na bankovní účet prodávajícího (2201600490/2010; IBAN:CZ5220100000002201600490, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX, majitel účtu: PREDNY SLM s.r.o.) (dále jen „účet prodávajícího“)
  2. Náklady na dodání a balení, jakož i náklady na dopravu, jsou uvedeny v průběhu objednávky a mohou být předmětem změn.
  3. V případě platby prostřednictvím online platební brány musí být platba provedena ihned po uzavření smlouvy, jinak nebude prodávajícím zpracována a nákup bude považován za zrušený.
  4. V případě bankovního převodu musí být platba provedena do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést podrobnosti o platbě. Povinnost kupujícího zaplatit za objednané zboží je splněna, když prodávající obdrží platbu na uvedený bankovní účet.
  5. Prodávající vyžaduje před odesláním zboží kupujícímu zaplacení celé kupní ceny. Je-li kupujícím společnost, ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí.
  6. Jakékoli příslušné poukázky nebo slevy na zboží nelze kombinovat, pokud není uvedeno jinak.
  7. Prodávající je plátcem DPH. Po úplném zaplacení ceny prodávající vystaví fakturu. Faktura bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího.
 10. Doručení licencí

  1. Prodávající je povinen dodat Předmět koupě do 3 pracovních dnů ode dne úplného zaplacení kupní ceny, není-li sjednáno jinak.
  2. Předmět koupě bude dodán prostřednictvím online platformy Prodávajícího, dostupné na webové adrese www.swtp.eu.
  3. Předmět koupě se považuje za dodaný v okamžiku jeho připsání do zákaznického účtu Zákazníka.
  4. Přístup k platformě Prodávajícího bude Zákazníkovi zřízen Prodávajícím při vyřizování objednávky, případně při zahájení obchodní spolupráce. Přístupové údaje budou odeslány na e-mail Zákazníka uvedený v Objednávce.
  5. Práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka vztahující se k užívání distribuční platformy jsou upraveny v Podmínkách používání distribuční platformy, dostupné na adrese www.swtp.eu.
  6. Prodávající je povinen spolu s Předmětem koupě dodat Zákazníkovi dokumentaci potřebnou pro prokázání legálního původu licencí.
  7. Současně s dodáním Předmětu koupě je Zákazníkovi zaslána na e-mail uvedený v Objednávce také daňový doklad – faktura.
  8. na dodání a balení, jakož i náklady na dopravu, jsou uvedeny v průběhu objednávky a mohou být předmětem změn.
 11. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů od obdržení produktu, aniž by uvedl důvod pro odstoupení od smlouvy.
  2. Odstoupení lze provést e-mailem na adresu info@trustedone.cz nebo poštou na adresu prodávajícího. Prodávající poskytuje formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na adrese: www.trustedone.cz
  3. U obou způsobů výběru (e-mailem nebo běžnou poštou) je nutné zaslat také prohlášení zákazníka vyplněné a podepsané běžnou poštou na adresu prodávajícího.
  4. Prohlášení zákazníka je k dispozici na adrese: www.trustedone.cz
  5. Při odstoupení musí kupující zaslat úplnou dokumentaci a vyplněný a podepsaný formulář prohlášení zákazníka do 3 dnů od informování prodávajícího o odstoupení.
  6. Prodávající je povinen vrátit peníze odstupujícímu kupujícímu do 30 dnů od obdržení vyplněného a podepsaného formuláře prohlášení zákazníka. Peníze budou vráceny na bankovní účet kupujícího, uvedený na výběrovém formuláři.
  7. Prodávající není povinen vrátit peníze, pokud formulář pro prohlášení zákazníka není vyplněn a podepsán kupujícím, protože se považuje za Zboží jako nevratně poškozené.
  8. Prodávající není povinen vrátit Zboží v plné výši, pokud je vrácené Zboží poškozeno. Použije se relativní odpočet z plné ceny.
  9. Kupující nese náklady v případě vrácení Zboží Prodávajícímu, pokud zákon nestanoví jinak.
  10. Dárky získané se zbožím podléhají vrácení také, pokud je vráceno původní Zboží.
  11. Adresa prodávajícího pro vrácení produktů je: PREDNY SLM s.r.o., Veselá 169/24, 602 00 Brno, Česká republika
  12. Články 11.1 - 11.11 se nevztahují na právnické osoby. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je právnickou osobou, není možné, pokud zákon nestanoví jinak.
 12. Ochrana osobních údajů

  1. Definice
   1. Osobní údaje – jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou osobu, fyziologická, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby;
   2. Zpracováním – se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je sběr, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinací, omezením, výmazem nebo zničením;
   3. Správce – znamená společnost;
   4. Zástupcem správce je Mgr. Martin Predný e-mail: m.predny @ prednyslm.eu;
   5. Zpracovatel – znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;
   6. Souhlas subjektu údajů – znamená jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření přání subjektu údajů, kterým prostřednictvím prohlášení nebo jasným kladným opatřením vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se jeho nebo jí;
   7. Příslušné právní a správní předpisy – znamenají NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecný předpis o ochraně údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., ze dne 12. března 2019 o zpracování osobních údajů;
  2. Práva a povinnosti stran
   1. Společnost zpracovává Osobní identifikační údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, kontaktní informace atd.), Fakturační údaje (podrobnosti o účtu, platební údaje), informace o společnosti (DIČ, jméno, adresa). Poskytnutí vašich osobních údajů subjektem údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy se společností. Subjekt údajů odpovídá za pravdivost a správnost všech osobních údajů.
   2. Využitím našich služeb a uzavřením smluvního vztahu se společností dáváte společnosti výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Váš souhlas umožňuje společnosti používat vaše osobní údaje pro analytické, marketingové a personalizační účely, a proto je společnost oprávněna sdílet vaše data s partnery poskytujícími takové služby pro společnost.
   3. Zpracování osobních údajů subjektu údajů se provádí s maximálním ohledem na zásady definované příslušnými zákony a předpisy, zejména pokud jde o to, že se osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů zpracovávají zákonně, spravedlivě a transparentně. Osobní údaje mohou být přenášeny do třetích zemí mimo EU. Společnost může poskytnout osobní údaje třetí straně bez dalšího souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; pro marketingové účely; pro statistické účely; za splnění zákonné povinnosti. Právní základ pro zpracování osobních údajů je Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR); Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR); Dodržování zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR). Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů budou Společnost, její dodavatelé a poskytovatelé marketingových a analytických nástrojů. Společnost zpracovává vaše osobní údaje po nezbytnou dobu k plnění smlouvy a splnění zákonných povinností. Jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz či omezení zpracování týkající se subjektu údajů nebo proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost. s dohledem.
 13. Cookies

  1. Co je to cookie
   1. Soubor cookie je malý soubor, který webové stránky odešlou do vašeho prohlížeče. Použitím cookies mohou webové stránky ukládat informace o vaší návštěvě, například jazykovou verzi webu, váš nákup atd. Používání cookies může zlepšit vaše zkušenosti s webem společnosti tím, že přizpůsobí její obsah vašim potřebám a preferencím. Cookies používají téměř všechny webové stránky na internetu, protože mají zásadní roli při vytváření příjemnějších zážitků pro uživatele webových stránek.
  2. Druhy cookies
   1. Soubory typu session cookie jsou dočasné soubory cookie, které umožňují webové stránce zapamatovat si vaše online aktivity po dobu, kdy si prohlížíte web. Bez nich nebude web schopen sledovat vaši historii prohlížení a při každém kliknutí na web se s vámi bude zacházet jako s novým návštěvníkem. Soubory session cookie vyprší, jakmile zavřete prohlížeč.
   2. Trvalé soubory cookie umožňují, aby si web zapamatoval vaše zařízení a vaše preference
  3. Použití cookies
   1. V souladu s ustanovením § 89 odst. 1 písm. Č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bychom vás rádi informovali, že naše webové stránky používají pro své činnosti soubory cookie, takže vaše soubory cookie, včetně trvalých spolupodílení, zpracováváme. Používáním tohoto webu souhlasíte s výše uvedeným. Tento souhlas se uděluje na 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookie. Možná budete moci ručně smazat, blokovat nebo úplně zakázat používání cookies v nastavení vašeho prohlížeče. Další informace získáte pomocí internetového prohlížeče.
  4. Účel použití cookies
   1. Web používá cookies pro svou funkčnost, personalizaci obsahu a reklamy a analýzu využití webu. Sdílíme informace o tom, jak používáte náš web, s našimi partnery v oblasti sociálních médií, inzerce a analytiky. S výjimkou účelu uvedeného v předchozím odstavci používáme cookies pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
  5. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 14. Práva z vadného plnění

  1. Za vadná plnění se podle těchto Obchodních podmínek považují taková plnění, která nejsou dodána v ujednaném množství, typu a druhu licence. Za vadu se považuje i nedodání dokumentace potřebné k prokázání legálního původu licencí.
  2. Bude-li mít plnění vady, budou práva Zákazníka z odpovědnosti za vady uspokojeny výhradně dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího množství licencí, dodáním požadovaného typu nebo druhu licence.
  3. V případě výměny je Zákazník povinen vrátit chybně dodané plnění nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění společně s prohlášením, že tyto licence nebyly prodány ani použity. Formulář pro prohlášení zašle Zákazníkovi Prodávající jako odpověď na toto oznámení.
  4. V případě nedodání prohlášení podle předchozího bodu bude plnění považováno za řádné.
  5. Prodávající je povinen výměnu uskutečnit do 2 dnů ode dne obdržení řádně vyplněného a podepsaného prohlášení.
 15. Řešení stížností a sporů

  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@trustedone.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 16. Závěrečná ustanovení

  1. Práva a povinnosti vznikající mezi Prodávajícím a Zákazníkem na základě kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, jakož i práva povinnosti s touto smlouvou související, včetně otázek platnosti smlouvy a následků neplatnosti se řídí českým právem.
  2. Všechny spory vyplývající z kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, jakožto i spory týkající se platnosti kupní smlouvy a následků neplatnosti, budou rozhodovány obecným soudem prodávajícího.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  4. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Písemná forma je zachována i případě, že je právní jednání učiněno v elektronické formě.
  5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Oznámení o změně obchodních podmínek je Prodávající povinen zveřejnit na svých webových stránkách a zaslat je na email Zákazníka. Zákazník, který nesouhlasí se změnou obchodních podmínek, je povinen svůj nesouhlas se změnou obchodních podmínek Prodávajícímu oznámit, případně závazek z tohoto důvodu vypovědět.
  6. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího.

 

V Brně dne 20. 04. 2020